Geachte heer Logister, beste Eric,Vrijdag jl. hebben wij een wandeling gemaakt door Moergestel en heb ik geprobeerd je een beeld te schetsen van ons dorp. Daarbij heb ik ook aangegeven welke onderwerpen voor de dorpsraad en blijkens uit de enquête die de dorpsraad heeft gehouden ook voor de Moergestelse bevolking van belang zijn. Ik ben zo vrij om de onderwerpen nog even puntsgewijs op te noemen zodat we hetzelfde uitgangspunt hebben.

1. Het St. Jansplein is nu een grote parkeerplaats. De dorpsraad wil meer groen in het dorp en denkt
    dat een gedeelte van het plein anders, groener en publieksvriendelijke ingericht kan worden.

2. Er zijn een aantal paadjes in Moergestel een enkele daarvan zijn ook benoemd tot monument.
     Het onderhoud van deze paadjes laat te wensen over en zien er schandalig uit en hier zou op korte
     termijn aandacht aan besteedt moeten worden.

3. De dorpsraad maakt zich sterk voor het bouwen voor starters en jongeren voor met name
    betaalbare huurwoningen. De ontwikkeling van de de voormalige school de Bieneke Bolders tot
   appartementen voor  starters juichen wij dan ook toe. Wel zien we daar graag huur
   appartementen. De praktijk leert dat betaalbare koopwoningen binnen een korte periode weer te
   koop komen en de prijzen over de kop gaan. (zie ook het punt Oostelvoortjes 2)

4. We hebben ook even stilgestaan bij de ontwikkeling van het gebied rond de oude pastorie aan de
    Postelstraat en daaraan gekoppeld de bouw nabij het Medisch Centrum aan de raadhuisstraat.
    Met de bewoners vinden wij dat dit terrein zich niet leent voor hoogbouw en wij betreuren dan
    ook dat er zoveel appartementen gebouwd dreigen te gaan worden.
    Deze appartementen zijn voor senioren met een zorgvraag. Wij zijn niet tegen het bouwen voor
    senioren, maar in het verleden hebben we ook gezien dat de behoefte aan seniorenwoningen
    niet zo groot is. Koopappartementen werden aan mensen van buiten Moergestel verkocht omdat
    er te weinig animo voor was. We dreigen hier dus vooral te gaan bouwen voor de regio en
   niet voor de eigen bewoners. En zoals gezegd, er is meer behoefte aan betaalbare woningen voor
   starters en jongeren.

5. De ontwikkeling van het landgoed aan de Oirschotseweg is afgelopen week door de
    voorzieningenrechter stopgezet. Daar zijn we blij mee. Moergestel zit niet te wachten op weer
    een aantal grote landhuizen. We willen het dorp graag groen houden en minder verstenen. Zoals
    ik al aangaf bij je is het bedroevend gesteld met de groenvoorziening in de kom van Moergestel
    en daarnaast willen we het graag dorps houden.

6. We hebben het ook gehad over Oostelvoortjes 2 en ik heb de locatie laten zien. Dit plan zou
    ideaal zijn om een aantal betaalbare woningen te bouwen voor starters en jongeren.
    Dit kan zowel koop als huur zijn. Wel zullen er afspraken moeten worden gemaakt over
    antispeculatie. Ik heb daar een aantal voorbeelden van gegeven hoe daar door andere gemeenten
    mee wordt omgegaan. We moeten voorkomen dat de koopwoningen  op korte termijn weer met
   flinke winsten doorverkocht worden. Een paar voorbeelden: de koper gaat er zelf wonen,
   de woning mag niet worden doorverkocht binnen 10 jaar of de nieuwe koper houdt zich aan de
   afspraken die met de eerste bewoner zijn gemaakt, een koper mag zijn gekochte woning niet
   verhuren. En zo zijn er nog wel meer regels te bedenken. Zo blijven de woningen beschikbaar voor starters.
   De gemeente moet echt op korte termijn hier mee aan de slag!

 

7. We hebben even stilgestaan bij Stanislaus en de daar monumentale bomen die nu worden gekapt.
    Argument is dat dit nodig is om de graven van de nonnen te kunnen ruimen.
    Dat vinden we doodzonde en we twijfelen ook aan de argumentatie. Er is al veel van waarde
    verdwenen uit Moergestel. Laten we er zorg voor dragen dat er niet meer onnodig verdwijnt.
    De graslanden nabij Stanislaus zouden gebruikt kunnen worden voor parkeerruimte. Wil je op het St.
    Jansplein een andere inrichting dan zal er een alternatief gezocht moeten worden voor het parkeren.
   Dit zou een oplossing kunnen zijn. 

8. Tot slot de verkeersveiligheid in de kom van Moergestel. Er wordt al jaren gesproken over
    oplossingen, er gebeuren echter weinig concrete zaken. Wij denken dat de kom fiets en
    voetganger vriendelijker gemaakt kan worden met vrij simpele ingrepen zonder dat dit ontzettend
    veel geld kost. De kom van Moergestel moet aantrekkelijker worden gemaakt zodat het
    uitnodigt om er rond te lopen en te winkelen. Op dit moment is het levensgevaarlijk. Door
    Moergestel te gebruiken als sluiproute is er erg veel overlast van passerende voertuigen,
    zeker rondom de spits. Ontmoedig dit door maatregelen te nemen.

Ik hoop dat je met deze korte samenvatting uit de voeten kunt en zodra het kan willen we je graag uitnodigen bij onze vergadering. 

Rest mij nog je te bedanken voor de genomen moeite en de kennismaking.

Groet,

Wil Oerlemans

Voorzitter Dorpsraad